TH | EN

นักลงทุนสัมพันธ์

> ข้อมูลผู้ถือหุ้น

> การประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้น

เอกสาร ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1: รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3: ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4: นิยามกรรมการอิสระ
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5: คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงเอกสารก่อนเข้าประชุม การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละ วาระ ข้อบังคับเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6: ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7: รายชื่อกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงแทน
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8: หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9: แผนที่ของสถานที่จัดประชุม
เอกสาร ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1: สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3: ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4: นิยามกรรมการอิสระ
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5: คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงเอกสารก่อนเข้าประชุม การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละ วาระ ข้อบังคับเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6: ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7: รายชื่อกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงแทน
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8: หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9: แผนที่ของสถานที่จัดประชุม
เอกสาร ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1: สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3: ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4: นิยามกรรมการอิสระ
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5: คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงเอกสารก่อนเข้าประชุม การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละ วาระ ข้อบังคับเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6: ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7: รายชื่อกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงแทน
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8: หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9: แผนที่ของสถานที่จัดประชุม
เอกสาร ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
หน้าปก
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1: รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3: ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4: นิยามกรรมการอิสระ
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5: คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงเอกสารก่อนเข้าประชุม การออกเสียงลงคะแนนใน แต่ละวาระ ข้อบังคับเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6: ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7: รายชื่อกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงแทน
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8: หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9: แผนที่ของสถานที่จัดประชุม
เอกสาร ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
หน้าปก
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1: รายงานการประชุมามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3: ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4: นิยาม “กรรมการอิสระ” ของบริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5: คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงเอกสารก่อนเข้าประชุม ข้อบังคับเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6: ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7: รายชื่อกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงแทน
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8: หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9: แผนที่
เอกสาร ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556
หน้าปก
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1: รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3: ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4: นิยาม “กรรมการอิสระ” ของบริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5: คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงเอกสารก่อนเข้าประชุม ข้อบังคับเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6: ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7: รายชื่อกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงแทน
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8: หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9: แผนที่
เอกสาร ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555
หน้าปก
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1: รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3: ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4: นิยาม “กรรมการอิสระ” ของบริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5: คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงเอกสารก่อนเข้าประชุม ข้อบังคับเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6: ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7: รายชื่อกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงแทน
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8: หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9: แผนที่
เอกสาร ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2548
เอกสาร ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2548
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2547